JFIFPhotoshop 3.08BIMg(bFBMD01000a82010000c2010000150200004a02000087020000f50200004603000075030000ae030000e40300005e040000C     #!)!$%'('+.+&.#&'&C   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&" ߐaL÷H]Nt7%?+iܫK37ikV25,^W?%1h1A?z,%eۮ%!1 2ARab?"9-QZmP֙]k`M !cebl~3{LڮV P0!!1AqQa?!d=1ٰr>s7 rT_(ٔ/թP;8k4l+ ?nZ< IC`2 5!AQ?\mwc.GXLv\1!AQ?T YJA!Aa1Q?9_H,^/Z!VH;+`tLHFrL!<647>̂} )IEal}rnŒk}V "AŃ2\;?